புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

ஒருங்கிைணப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டத்தின் பதிவு

ஒருங்கிைணப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டத்தின் பதிவு
ேததி: 01-08-2009
இடம்: ெசன்ைன
பங்ேகற்ேறார்: பாலன், குணா, அேசாகன், விசயன், முத்துக்கிருட்டினன்,ெசந்தில், ஸ்ரீராம், அருண்ேசாரி, சதீஷ்
குறிப்பு: திருச்சியில் இருந்து இரணியனும், மதுைரயில் இருந்து முரளியும், பகத் சிங்கும் கலந்து ெகாள்ளவில்ைல.
விவாதித்த தைலப்புகள்:
1.
நடந்த ேவைலகள்
2.
மாணவர் மாநாடு/ நவம்பர் ேபரணி இறுதிப் படுத்துதல்
3.
மைழக்கால அவலம்
4.
மற்றவர்கேளாடு ேசர்ந்து ேவைல ெசய்தல்
5.
பிரச்சார வடிவங்கள்
6.
ேவைல முைற ஒற்ைறப் புரிதல்
நடந்த ேவைலகள்:
மதுைர:
கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. இனி மக்களிடமும் மாணவர்களிடமும் எடுத்து ெசல்வது குறித்து மற்ற இயக்க ேதாழர்கேளாடு கலந்து ேபசி திட்டத்ைத தயார் ெசய்தல். மாணவர்களுக்கு ெகாண்டு ெசல்ல குறுந்தகடு மற்றும் வரலாறு குறித்த சிறு புத்தகங்கள் ெவளியிடுதல்
திருப்பூர்:
பகுதியில் உள்ள ேதாழர்கேளாடு கலந்துப் ேபசி ெசப் 13 அன்று ஐ நா விற்கான ேகாரிக்ைககைள முன் ைவத்து தமிழர் உரிைம மீட்பு கூட்டணி சார்பாக நடத்த முடிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி:
குணாவும், பாலனும் ெசன்று முதல் கட்ட சந்திப்ைப நடத்தினர். ெவகு விைரவில் ைகெயழுத்து இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கலாம்.
திருச்சி:
ஒரு ஆேலாசைனக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு ெசயல்கள் எதுவும் நடக்கவில்ைல
ெசன்ைன:
MRF ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் பிரச்சாரத்ைத ெதாடங்க ேவண்டும். முதல் கட்டமாக நடக்க இருந்த அரங்கக் கூட்டம் தள்ளிப் ேபாய் உள்ளது.
ேசத்பட்டு , மீனவர் பகுதியில் முயற்சி ெசய்யலாம் என்று ஆேலாசைன வழங்கப்பட்டது.
பிரச்சார வடிவங்கள்:
1.
மக்களுக்கான துண்டறிக்ைக தயார் ெசய்யப்பட்டது.ேமலும் சில திருத்தங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்.
2.
ச்டிக்கர்: அ. முகாம் மக்கைளக் காப்பது குறித்து
ஆ: இனப்படுக்ெகாைலக்கு நீதி ேகட்டு
இ. பிரபாகரன் படத்துடன் ஒன்று
இைத வடிவைமக்கும் அணி Ð விசயன், முத்துகிருட்டினன்
3.
சீடி: ேசாமிதரன், கீரா, ெகௗதமனுடன் ேபசுவது அல்லது மாற்று இயக்குனைர அனுகுவது. இைத கவனிப்பது ஸ்ரீராம்.
 
4.
T‐ shirt  வடிவைமத்தல்: ஸ்ரீராம் மற்றும் சதீஷ்.
 
5.
புத்தகம்: அ. வரலாறு ( படங்கைளேய புத்தகமாக ேபாடுதல்) Ð ஸ்ரீராம் மற்றும் சதீஷ். 
ஆ. முகாம் நிலைம Ð (உடனடி ேதைவ) பாலன் 
இ. ேகாரிக்ைக விளக்கம் 
6. Photo album ‐  ெசந்தில் 
7. நாடகம் 
ேவைலமுைற:
 
இது குறித்து விவாதித்த்தில் பதிவு ெசய்யத்தக்க ெசய்திகள் இல்ைல.
 
ெசப்டம்பர் 30: மாணவர் மாநாடு (மதுைர)
 
தைலப்பு: ஈழ ஆதரவு மாணவர் மாநாடு 
காைல பத்து மணி முதல் மாைல ஐந்து மணி வைர 
தைலப்பு: ஈழம் ேநாக்கி எமது குரல்கள்
 
தைலைம: விசயன் 
1.
இைளேயார் அைமப்பு - ெசந்தில் 
2.
திருனந்தபுரம் பல்கைலக்கழகம் - சதீ􀂊
 
3.
ேஜ. என். யூ - சதீஷ் 
4.
ெபங்கலூர் பல்கைலக்கழகம் - பாலன் 
5.
கசுமிர் பல்கைலக்கழகம் Ð சதீஷ்
 
6.
பஞ்சாப் பல்கைலகழகம் - சதீ􀂊
 
7.
ராம்குமார் - குணா 
8.
பன்னீர் - ஸ்ரீராம் 
9.
AISF  ‐ சதீஷ் 
10.
சதீஷ் (தஞ்சாவூர்) - அேசாகன் 
11.
புதுேசரி பல்கைலக்கழகம் - சதீஷ் 
12.
இறுதி உைர: முத்துகிருட்டிணன்.
 
அரசியல் அரங்கு: ஈழம் - தைட தகர்த்து 
1.
உமா - ெசந்தில் 
2.
ராம் இயக்குனர் --
 
3.
ெகாளத்தூர் மணி - பாலன் 
4.
ெசல்வி ேபராசிரியர்
 
5.
தியாகு - ஸ்ரீராம் 
6.
சிவாஜிலிங்கம் - பாலன் 
7.
பாலன் 
8.
கைல குழு: அ. சமர்ப்பா - குனா 
ஆ. களரி Ð குனா 
துண்டரிக்ைக Ðவிசயன் 
 
ெபாருளாதாரம்:
 
ெசலவு மதிப்பு:
 
1.
அரங்கம் Ð 5000 
2.
நாற்காலி Ð 3000 
3.
துண்டறிக்ைக Ð 10000 
4.
மதிய உணவு Ð 10000 
5.
சுவர் விளம்பரம் Ð 10000 
6.
சுவெராட்டி Ð 5000 
7.
ேபாக்குவரத்து Ð 5000 
 
ெமாத்தம் - 48000 
 
ேபருந்து Ð 25000 
 
மாநாட்டு அைமப்பு குழு 
1.
ராம்குமர் , ஈேராடு 
2.
விசயன் , மதுைர 
3.
விஜி மதுைர 
4.
முத்துகிருட்டிணன் மதுைர 
5.
சக்திேவல் -
 
6.
அன்பு - ெசங்கல்பட்டு 
7.
பன்னீர் - ேகாைவ 
8.
அங்காளன் - திருச்சி 
9.
தஞ்சாவூர் சதீஷ் 
 
அைமப்புகுழு கூட்டம் Ð 8/8/2009 
 
 
மாநாட்டுக்கான நிதி ஏற்பாடு குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட்து. யாரிடம் எல்லாம் ேகட்கலாம் என்பைத இதில் பதிவு ெசய்ய வில்ைல.
 
ேமலும், துண்டறிக்ைக, டீ சர்ட், ஸ்டிக்கர் முதலிய ெசலவுகளுக்கு உடனடியாக சில ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்கான வழி இன்னும் ெதளிவாக வில்ைல.