புதன், 5 ஆகஸ்ட், 2009

ஒருங்கிைணப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டத்தின் பதிவு

ஒருங்கிைணப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டத்தின் பதிவு
ேததி: 01-08-2009
இடம்: ெசன்ைன
பங்ேகற்ேறார்: பாலன், குணா, அேசாகன், விசயன், முத்துக்கிருட்டினன்,ெசந்தில், ஸ்ரீராம், அருண்ேசாரி, சதீஷ்
குறிப்பு: திருச்சியில் இருந்து இரணியனும், மதுைரயில் இருந்து முரளியும், பகத் சிங்கும் கலந்து ெகாள்ளவில்ைல.
விவாதித்த தைலப்புகள்:
1.
நடந்த ேவைலகள்
2.
மாணவர் மாநாடு/ நவம்பர் ேபரணி இறுதிப் படுத்துதல்
3.
மைழக்கால அவலம்
4.
மற்றவர்கேளாடு ேசர்ந்து ேவைல ெசய்தல்
5.
பிரச்சார வடிவங்கள்
6.
ேவைல முைற ஒற்ைறப் புரிதல்
நடந்த ேவைலகள்:
மதுைர:
கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. இனி மக்களிடமும் மாணவர்களிடமும் எடுத்து ெசல்வது குறித்து மற்ற இயக்க ேதாழர்கேளாடு கலந்து ேபசி திட்டத்ைத தயார் ெசய்தல். மாணவர்களுக்கு ெகாண்டு ெசல்ல குறுந்தகடு மற்றும் வரலாறு குறித்த சிறு புத்தகங்கள் ெவளியிடுதல்
திருப்பூர்:
பகுதியில் உள்ள ேதாழர்கேளாடு கலந்துப் ேபசி ெசப் 13 அன்று ஐ நா விற்கான ேகாரிக்ைககைள முன் ைவத்து தமிழர் உரிைம மீட்பு கூட்டணி சார்பாக நடத்த முடிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி:
குணாவும், பாலனும் ெசன்று முதல் கட்ட சந்திப்ைப நடத்தினர். ெவகு விைரவில் ைகெயழுத்து இயக்கத்ைதத் ெதாடங்கலாம்.
திருச்சி:
ஒரு ஆேலாசைனக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு ெசயல்கள் எதுவும் நடக்கவில்ைல
ெசன்ைன:
MRF ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் பிரச்சாரத்ைத ெதாடங்க ேவண்டும். முதல் கட்டமாக நடக்க இருந்த அரங்கக் கூட்டம் தள்ளிப் ேபாய் உள்ளது.
ேசத்பட்டு , மீனவர் பகுதியில் முயற்சி ெசய்யலாம் என்று ஆேலாசைன வழங்கப்பட்டது.
பிரச்சார வடிவங்கள்:
1.
மக்களுக்கான துண்டறிக்ைக தயார் ெசய்யப்பட்டது.ேமலும் சில திருத்தங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்.
2.
ச்டிக்கர்: அ. முகாம் மக்கைளக் காப்பது குறித்து
ஆ: இனப்படுக்ெகாைலக்கு நீதி ேகட்டு
இ. பிரபாகரன் படத்துடன் ஒன்று
இைத வடிவைமக்கும் அணி Ð விசயன், முத்துகிருட்டினன்
3.
சீடி: ேசாமிதரன், கீரா, ெகௗதமனுடன் ேபசுவது அல்லது மாற்று இயக்குனைர அனுகுவது. இைத கவனிப்பது ஸ்ரீராம்.
 
4.
T‐ shirt  வடிவைமத்தல்: ஸ்ரீராம் மற்றும் சதீஷ்.
 
5.
புத்தகம்: அ. வரலாறு ( படங்கைளேய புத்தகமாக ேபாடுதல்) Ð ஸ்ரீராம் மற்றும் சதீஷ். 
ஆ. முகாம் நிலைம Ð (உடனடி ேதைவ) பாலன் 
இ. ேகாரிக்ைக விளக்கம் 
6. Photo album ‐  ெசந்தில் 
7. நாடகம் 
ேவைலமுைற:
 
இது குறித்து விவாதித்த்தில் பதிவு ெசய்யத்தக்க ெசய்திகள் இல்ைல.
 
ெசப்டம்பர் 30: மாணவர் மாநாடு (மதுைர)
 
தைலப்பு: ஈழ ஆதரவு மாணவர் மாநாடு 
காைல பத்து மணி முதல் மாைல ஐந்து மணி வைர 
தைலப்பு: ஈழம் ேநாக்கி எமது குரல்கள்
 
தைலைம: விசயன் 
1.
இைளேயார் அைமப்பு - ெசந்தில் 
2.
திருனந்தபுரம் பல்கைலக்கழகம் - சதீ􀂊
 
3.
ேஜ. என். யூ - சதீஷ் 
4.
ெபங்கலூர் பல்கைலக்கழகம் - பாலன் 
5.
கசுமிர் பல்கைலக்கழகம் Ð சதீஷ்
 
6.
பஞ்சாப் பல்கைலகழகம் - சதீ􀂊
 
7.
ராம்குமார் - குணா 
8.
பன்னீர் - ஸ்ரீராம் 
9.
AISF  ‐ சதீஷ் 
10.
சதீஷ் (தஞ்சாவூர்) - அேசாகன் 
11.
புதுேசரி பல்கைலக்கழகம் - சதீஷ் 
12.
இறுதி உைர: முத்துகிருட்டிணன்.
 
அரசியல் அரங்கு: ஈழம் - தைட தகர்த்து 
1.
உமா - ெசந்தில் 
2.
ராம் இயக்குனர் --
 
3.
ெகாளத்தூர் மணி - பாலன் 
4.
ெசல்வி ேபராசிரியர்
 
5.
தியாகு - ஸ்ரீராம் 
6.
சிவாஜிலிங்கம் - பாலன் 
7.
பாலன் 
8.
கைல குழு: அ. சமர்ப்பா - குனா 
ஆ. களரி Ð குனா 
துண்டரிக்ைக Ðவிசயன் 
 
ெபாருளாதாரம்:
 
ெசலவு மதிப்பு:
 
1.
அரங்கம் Ð 5000 
2.
நாற்காலி Ð 3000 
3.
துண்டறிக்ைக Ð 10000 
4.
மதிய உணவு Ð 10000 
5.
சுவர் விளம்பரம் Ð 10000 
6.
சுவெராட்டி Ð 5000 
7.
ேபாக்குவரத்து Ð 5000 
 
ெமாத்தம் - 48000 
 
ேபருந்து Ð 25000 
 
மாநாட்டு அைமப்பு குழு 
1.
ராம்குமர் , ஈேராடு 
2.
விசயன் , மதுைர 
3.
விஜி மதுைர 
4.
முத்துகிருட்டிணன் மதுைர 
5.
சக்திேவல் -
 
6.
அன்பு - ெசங்கல்பட்டு 
7.
பன்னீர் - ேகாைவ 
8.
அங்காளன் - திருச்சி 
9.
தஞ்சாவூர் சதீஷ் 
 
அைமப்புகுழு கூட்டம் Ð 8/8/2009 
 
 
மாநாட்டுக்கான நிதி ஏற்பாடு குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட்து. யாரிடம் எல்லாம் ேகட்கலாம் என்பைத இதில் பதிவு ெசய்ய வில்ைல.
 
ேமலும், துண்டறிக்ைக, டீ சர்ட், ஸ்டிக்கர் முதலிய ெசலவுகளுக்கு உடனடியாக சில ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்கான வழி இன்னும் ெதளிவாக வில்ைல.
 
 

வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2009

இப்போதாவது குரல் கொடுப்போம்

இப்போதாவது குரல் கொடுப்போம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு நீதி கேட்தகைபோம்.
சத்தம் இல்லாமல் நடக்கும் தமிழின அழிப்பு

3 லட்சம் தமிழர்கள் வதை முகாம்களில் இராணுவக் கட்டுபாட்டில் நடைபிணங்களாக

பட்டினியாலும் நோயாலும் வாரத்திற்க்கு 1400 பேர் செத்து கொண்டிருக்கும் நிலையில்
தமிழர்களைக் காப்பாற்ற வரும் ஐ.நா அமைப்புகளையும் சிங்கள அரசு முகாம்களுக்குள் அனுமதிக்காத நிலையில்

முகாம்களுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்ற செய்தியே வெளியில் வராமல் இந்திய அரசு கட்டுப்பாடில் இயங்கும் சன் டீவி,ராஜ் டிவி தினமலர் போன்ற ஊடகங்கள் பார்த்துகொள்கின்றன,மேற்க்குலக ஊடகங்களை சிங்கள அரசு அனுமதிப்பதில்லை.

ஈழத்தமிழர்கள் மண்ணின் பூர்வ குடிகள் இன்று அவர்களுக்கு மிச்சம் இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை நாம் மட்டும் தான்.

சாட்சி இல்லாமல் நடந்த தமிழினப் படுகொலை

மொத்தமாக 1 லட்சம் தமிழர்களை கொன்றுகுவித்துவிட்டு 1.5லட்சம் தமிழர்களை ஊனமாக்கி 85000 தமிழ்ச்சிகளை விதைவையாக்கியது சிங்கள அரசு.

ஐ.நாவால் தகைசெய்யபட்ட கொத்துகுண்டுகள் இராசாயனகுண்டுகள் நச்சுக்குண்டுகள் என்று எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தியது சிங்கள் இராணுவம்.

மே 17,18ல் விடுதலைபுலிகள் சரனடைய முன்வந்தபின்பும் கூட 30,000 தமிழர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டும் ,புல்டோசரால் ஏற்றியும் கொன்று உடல்களை எரித்து சாம்பலை கடலில் வீசியது சிங்கள இராணுவம்.

இன்றுவரை உலகப்பத்திரிக்கைகளை உள்ளே விடாமல் உண்மையை மறைக்கப்பார்க்கின்றது சிங்கள அரசு.

ஈழத்தமிழர்களுக்கு நீதிகிடைக்கவிடாமல் இந்திய அரசு இலங்கைக்கு ஆதரவாக ஐ.நாவில் செயல்படுகின்றது.

மரங்களும், விளங்குகளும் கூட அழிவதை தடுக்கும் உலகநாடுகள் ஈழத்தமிழர்கள் கொள்ளப்படுவதை இன்றுவரை அனுமதிக்கின்றன ஏன்??

ஈழத்தமிழர்களுக்கு நாதியில்லை என்றா??
தமிழகத்தமிழர்கள் இரக்கமற்றவர்கள் என்றா??

பக்கத்துவீட்டில் சோறு இல்லாவிட்டாளே பொங்கியதில் பாதி தந்து பசி ஆற்றும் நாம் ஈழத்தமிழர்களை அநாதைகளாகவிடப் போகிறோமா???
கண்ணகி பிறந்த மண்ணுக்கு சொந்தகாரர்கள் நாம் இராஜபக்சே கூட்டத்தை கூண்டிளேற்று என்று நீதி கேட்க நமமை விட்டால் யார் இருக்கிறார்கள்?

ஐ.நாவை ஈழத்தில் நேரடியாக தலையிட சொல்வோம்!

கொள்ளப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களுக்கான நீதியை கேட்டிடுவோம்!

ஈழத்தமிழர்கள் விரும்புவது சிங்களனோடு சேர்ந்து வாழ்வதையா இல்லை பிரிந்து வாழ்வதையா இல்லை பிரிந்து போவதையா? என்பதை அவர்களிடமே கேட்க சொல்வோம்.

உலகின் மனசாட்சியை தட்டி எழுப்பி மிச்சம் இருக்கும் தமிழர்களையாவது காப்பாற்றுவோம்!


தமிழர் விரோத இந்திய அரசை தட்டிக்கேட்போம்

தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் என்ன காக்கை குருவிகளா??

நாம் வேலைக்கு சென்றால் வீடு திரும்புவோம் என்ற பாதுகாப்பு உண்டு, ஆனால் தமிழ்நாட்டு கரையோர மீனவர்கள் கடலுக்குபோனால் கரைதிரும்புவது நிச்சயமற்ற ஒன்று
சிங்கள இனவெறி கடற்படையால் கைது செய்யபடலாம் அடித்து அவமானப்படலாம், சுட்டுகொள்ளப்படலாம் என்று எதுவும் நடக்கலாம் இதுவரை 400 மீனவர்களை சுட்டுகொன்று உள்ளது சிங்கள் கடற்படை, அதை வேடிக்கை பார்த்துள்ளது இந்திய கடற்படை, இந்திய அரசோ இலங்கை அரசை ஒப்புக்கு ஒரு வார்த்தைக்கூட கண்டிக்காமல் துரோகம் செய்கின்றது ஒரு காக்கை மின் கம்பி பட்டு செத்து போனால் 100 காக்கைகள் பறந்து ஒப்பாரிவைக்கும் ஆனால் நாம் ??
ஈழத்தமிழர்கள் எங்கள் சொந்தங்கள்
கொலைக்கார சிங்களனிடம் இருந்து உயிர் தப்பித்து கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டில் கரை சேர்வது தமிழர்கள் நாம் இருக்கிறோம் என்ற ஒரே நம்பிக்கையில் தான் ஆனால் அவர்களை அகதி முகாம்களில் மூன்றாம் தர குடிமக்களாக வைத்து இருக்கிறது நம் நாடு.
ஒரு மாபெரும் இனபடுகொலை நடத்து கொண்டு இருந்த போது கூட அவர்கள் சத்தம் போட்டு ஒப்பாரிவைக்கக்கூட முடியாமல் அவர்களின் வாயையும் கையும் கட்டிபோட்டது இந்தியா

வந்தவர்களில் சிலரை புலிகள் என்ற சந்தேகத்திற்க்கு உரியவர்கள் என்று சொல்லி காலவரையற்ற விசாரனை இன்றி செங்கல்பட்டிலும், பூந்தமல்லியிலும் சிறப்பு கருங்காவல் முகாம்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

செங்கல்பட்டு பூந்தமல்லி முகாம்களில் இருப்பவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் நம்மை நம்பி வந்த உறவுகளை அடிப்படை வாழ்வுரிமையோடு வாழவைக்கவேண்டியது நமது கடமை சிங்கள இனவெறி அரசை காப்பாற்றும் இந்திய அரசு 1லட்சம் ஈழத்தமிழர்களை இலங்கையில் கொன்றது மட்டும் இன்றி அன்றாடம் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை சுட்டுகொன்றும் சிங்கள இனவெறி இலங்கை அரசுக்கு இந்திய அரசு இனப்படு கொலைக்கு துணைபோனது மட்டும் இன்றி இன்றுவரை ஐ.நாவில் இலங்கைக்கு ஆதரவாக செயபட்டுவருகிறது அமேரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் ஈழதமிழர்களை காக்க முன்வந்தாலும் அதை தடுக்கிறது இந்திய அரசு. இந்த தமிழர்களுக்கு எதிரான செயல்பாட்டை இப்போதாவது இந்திய அரசு நிறுத்தவேண்டும் இலங்கை அரசுடனான அனைத்து உறவுகளையும் துண்டித்து கொள்ளவேண்டும்

தமிழர்களை கொள்வதையே தொழிலாக கொண்ட இலங்கை அரசின் தூதரகத்தை சென்னையில் இருந்து அகற்றவேண்டும்

சிங்கள இனவெறி அரசுக்கு எந்த நிதிஉதவிகளையும் செய்ய கூடாது

ஆயுதங்கள் தருதல் உலவு தகவல்களை தருதல் இராணுவ ஆலோசனைகள் வழங்குதல் முதலியவற்றை நிறுத்த வேண்டும் .

தமிழர்களும் இந்தியாவின் குடிமக்களே!!!!

photo exhibition tamil